POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora,  al regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, ALASCOM SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate, fie ele date colectate in mod direct la magazine, fie date colectate prin intermediul site-ului www.alascom.ro, precum si datele persoanelor angajate la ALASCOM SRL, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea acestora; 

1. Drepturile utilizatorului

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

1.1. Dreptul la informare (art.12);

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

a) identitatea operatorului 

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute in lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

1.2. Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

1.3. Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; 

c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate , dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Pentru exercitarea dreptului de a obtine de la operator aceste date, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate.

1.4. Dreptul de opozitie (art.15);

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 

1.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

Retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

1.6. Dreptul de a se adresa justitiei (art.18);

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice informatie furnizata va fi considerata si va reprezenta consimtamintul expres a persoanelor vizate ca datele personale sa fie folosite de ALASCOM SRL  in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

2. Scopul colectarii datelor

 • oferirea produselor si serviciilor solicitate de clienti, persoane juridice si persoane fizice;
 • pentru marfurile, serviciile comandate in sistem on-line sunt  furnizate informatii suplimentare cu privire la acestea;
 • transmiteri de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
 • activitati specifice departamentului Resurse Umane (în cazul angajaților)
 • ALASCOM SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele furnizate (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul peroanelor vizate  cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

3. Securitatea datelor colectate si procesate

ALASCOM SRL  utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare. 

Echipamentul de tip server pe care este gazduit site-ul web prin intermediul caruia colectam date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la accesul de la distanta (limitat), fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic verificarilor de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

4. Definitii

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5. Date solicitate

ALASCOM SRL solicita clientilor urmatoarele date:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresa de Email
 • Denumirea companiei / a firmei
 • Adresa postala, actul de identitate (pentru intocmirea  facturii, contracte)
 • Telefon
 • Cod fiscal si numar de inregistrare la registrul comertului, contul, banca (pentru firme)

6. Utilizarea datelor solicitate

Datele colectate vor fi utilizate exclusiv in urmatoarele scopuri:

 • intocmirea facturilor fiscale, a proformelor, a avizelor de insotire a marfii
 • generarea de oferte prin utilizarea unor tehnici informatice 
 • intocmirea contractelor de vanzare cumparare, contractelor de prestari de servicii
 • transmiterea de notificari si extrase de cont in procesul de derulare si gestionare a relatiei contractuale cu clientii
 • operatiuni de incasari si plati prin intermediul  aplicatiilor informatice puse la dispozitia societatii de unitatile bancare
 • inregistrarea domeniilor (datele whois)
 • trimiterea mesajelor de marketing pe diferite canale (SMS, email etc)

Datele colectate nu vor fi in nici un caz cedate, vandute sau incredintate vreo unei terte parti.